Halne Sameige forvalter ca 127.000 da eiendom for 92 andelseiere på Hardangervidda i Hol kommune, Buskerud. Sameiget strekker seg fra Haugastøl i nord, Krækja og fylkesgrensa i vest, Halne og Hein i sør og Monsbu/Krækjaheie i aust. Store deler av sameiget ligger i landskapsvernområde. Virksomheten er utleige av hytter og inntekt av festetomter, utleige av terreng for rypejakt, utleige av fiskeretter, salg av villreinjaktkort og beiteutleige.

Klikk på kartet.

Hardangervidda.
Hardangerfjorden i vest - Hallingdal i øst.

Det meste av arealet ligger over tregrensa 1000-1200 moh. Mot Sløddfjorden ved Haugastøl på austsiden er det bjørkeskog. På vidda er landskapet åpent med vidt utsyn. I nord er Hallingskarvet, i sør Gaustatoppen.

Rv 7, en av hovedvegene mellom Oslo og Bergen går gjennom sameiget og gir lett tilgang. Merkede turstiger går gjennom området. På Halnefjorden er det rutebåt. Langs Rv 7 er det flere servering- og overnattings- steder.

Hardangervidda og Hardangervidda nasjonalpark er et stort høyfjellsplatå på ca. 8000 km² som ligger i fylkene Buskerud, Telemark og Hordaland. Vidda strekker seg fra Røldal i Odda kommune i sør og nord til Finsedalen ved Bergensbanen. Platået har en generell høyde på ca. 1100–1200 moh. Hardangervidda ble isfri for omkring 9000 år siden. Man har antatt at mennesket inntok vidda omtrent samtidig med at reinen etablerte seg der, og det er funnet omkring 250 steinalderboplasser i området. Den eldste er fra ca. år 6300 f.Kr.


Hardangervidda.
Hardangerjøkelen i bakgrunnen.

Hardangervidda har et plante- og dyreliv som er typisk for sørnorske fjellområder. Vidda danner også en naturlig grense for utbredelsen av en rekke plante- og dyrearter i Norge, samtidig som den har en rekke karakterarter for høyfjell, eksempelvis jaktfalk, kongeørn, fjellrev og tidvis snøugle. Jerv streifer på Vidda. Villreinstammen på Hardangervidda er Norges og Europas største, og her finner man blant annet rester etter den opprinnelig europeiske fjellreinen.

Av Hardangervidda er 3422 km² vernet som Norges største nasjonalpark. Parken som ble opprettet i 1981, strekker seg fra Numedal og Uvdal i øst og til Røvelseggi i Ullensvang i vest. Nasjonalparken representerer et særlig verdifullt høyfjellsområde.